Polski

Regulamin

Niniejsze warunki („Warunki”, „Umowa”) regulują korzystanie z usług oferowanych przez Gizmi Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie Al. Piastów 22, kod pocztowy 71-046, NIP: 8522669953 („Gizmi”, „My” lub „Nas”), w ramach których Gizmi może dostarczać Ci („Ci”, „Tobie”„, „Ty”) rozwiązania technologiczne typu chat-commerce („Platforma”), za pomocą którego możesz sprzedawać swoje usługi oraz produkty („Profesjonalne Usługi”) lub przeprowadzać zbiórki  („Social Fundraising”) użytkownikom sieci i komunikatorów społecznościowych („Użytkownikom”) i korzystać z innych usług, które możemy świadczyć w ramach Platformy lub stron internetowych w domenie gizmi.io („Witryna”). Niniejsza Umowa obowiązuje od momentu rozpoczęcia korzystania z Platformy oraz Witryny aż do rozwiązania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I KORZYSTANIA Z WITRYNY I PLATFORMY
  1. Przed rejestracją do Platformy i przed korzystaniem z Witryny należy zapoznać się z treścią Umowy.
  2. Korzystanie z Platformy odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.; „Ustawa”).
  3. Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Umowy.
  4. Korzystanie z Platformy możliwe jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji na Witrynie.
  5. Gizmi świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
  6. Gizmi informuje, iż do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą w szczególności (a) złośliwe oprogramowanie (ang. Malware), (b) aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, złośliwe, lub przestępcze działanie na system teleinformatyczny użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany; (c) programy szpiegujące (ang. Spyware) czy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je autorowi programu, zazwyczaj bez wiedzy użytkownika; (d) spam; (e) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing); (f) włamania do systemu teleinformatycznego z zastosowaniem programów hackerskich
  7. Aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinieneś zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystują podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporą sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.
  8. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Gizmi do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik określone zostały w Polityce prywatności.
 2. REJESTRACJA DO PLATFORMY
  1. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Witrynie.
  2. Pola formularza, których wypełnienie podczas rejestracji jest obowiązkowe są odpowiednio oznaczone.
  3. Do rejestracji niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnego numeru telefonu. Gizmi wraz z rozwojem Platformy i Witryny może wprowadzać dodatkowe metody rejestracji, w tym w szczególności z wykorzystaniem konta Google, Facebook, Apple.
  4. Gizmi zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych metod potwierdzenia rejestracji, w tym poprzez wiadomości SMS, a Ty wyrażasz na to zgodę. Powyższa zgoda oznacza również zgodę na przesyłanie przez Gizmi wiadomości związanych z procesem rejestracji oraz świadczenia usług objętych Warunkami na podany przez Ciebie numer telefonu. Informacje te nie będą informacjami handlowymi lub marketingowymi.
  5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, Gizmi przesyła na podany przez Ciebie adres poczty e-mail token potwierdzenia rejestracji. Aby korzystać z Platformy musisz dokonanać płatności za abonament zgodnie z wybranym planem („Plan”).
  6. Do korzystania z Platformy konieczne jest połączenie z wymaganymi kontami w zewnętrznych serwisach Internetowych takich jak między innymi Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter.
  7. Na potrzeby obsługi płatności konieczne jest utworzenie konta u Operatora Płatności oraz zweryfikowanie tożsamości zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z zasadami Operatora Płatności.
  8. W celu korzystania z Platformy oraz Witryny powinieneś posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 1Mb/s. Dostęp do Platformy i Witryny może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych, tj.: Chrome od wersji 60, Firefox od wersji 55, Edge od wersji 79, Safari od wersji 11.1. Do korzystania z wersji mobilnej Platformy i Witryny wymagane jest urządzenie z systemem Apple iOS od wersji 12 lub Android od wersji 8 oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 1Mb/s.
  9. Kiedy rejestrujesz się w Witrynie w celu korzystania z Platformy, możemy poprosić Cię o podanie danych kontaktowych i osobowych. Wykorzystywanie przez Nas Twoich danych osobowych podlega naszej Polityce Prywatności. Musisz upewnić się, że takie dane są zawsze poprawne i aktualne. Fałszywe, niepoprawne lub nieaktualne informacje mogą uniemożliwić rejestrację, utrudnić lub uniemożliwić nam świadczenie usług w ramach Platformy. Podanie następujących danych jest niezbędne do korzystania z Platformy:
   1. imię i nazwisko;
   2. nazwa firmy;
   3. numer telefonu;
   4. adres e-mail
  10. Platforma przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów niebędących konsumentami. Oznacza to, że stroną Umowy oraz podmiotem korzystającym z Platformy może być wyłącznie podmiot, który zawierając Umowę dokonuje czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Poprzez akceptację Umowy oświadczasz i potwierdzasz, że korzystając z Platformy dokonujesz czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
  11. W przypadku powzięcia przez Gizmi wiedzy, że dokonane przez Ciebie czynności opisane w punkcie 2.10 pozostawały bez związku z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową, Gizmi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zdanie powyżej nie wyłącza roszczeń Gizmi, w szczególności roszczeń jakie mogą powstać w związku ze złożeniem przez Ciebie nieprawdziwych oświadczeń.
 3. OKRES UMOWY I ROZWIĄZANIE
  1. Po prawidłowym zakończeniu rejestracji pomiędzy Tobą a Gizmi zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony. Umowa na czas nieoznaczony wygasa z chwilą zaprzestania płatności za abonament zgodnie z wybranym planem („Plan”).
  2. Gizmi ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy za pisemnym powiadomieniem na Twój adres e-mail, w szczególności wypowiedzenie może nastąpić z następujących ważnych powodów:
   1. Twoje oświadczenie określone w pkt 2.9 okazało się nieprawdziwe;
   2. zachodzą podstawy do wszczęcia przeciwko Tobie likwidacji lub upadłości;
   3. naruszenie przez Ciebie zasad współżycia społecznego;
   4. powzięliśmy uzasadnione podejrzenie, że Twoje działania na Platformie lub w Witrynie naruszają obowiązujące przepisy;
   5. naruszenie przez Ciebie Warunków;
   6. wystąpienia innych sytuacji opisanych w Warunkach.
  3. Masz prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy, za pisemnym powiadomieniem Nas, z zastrzeżeniem, że wszelkie Opłaty, które otrzymaliśmy przed takim rozwiązaniem, nie podlegają zwrotowi.
  4. Gizmi ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za pisemnym powiadomieniem na Twój adres e-mail przed rozpoczęciem kolejnego okresu abonamentowego. W takiej sytuacji wszystkie przyszłe opłaty z tytułu abonamentu ulegną anulowaniu i nie będą pobrane, a linki i inne funkcjonalności wpłat będą działać do zakończenia ostatniego opłaconego 30-dniowego okresu abonamentowego, liczonego od dnia ostatniej pobranej płatności.
  5. Wygaśnięcie lub wypowiedzenie niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu nie ma wpływu na żadne prawa, obowiązki lub zobowiązania powstałe przed datą rozwiązania lub wygaśnięcia ani na jakiekolwiek prawa, obowiązki lub zobowiązania wyraźnie określone w niniejszej Umowie, które pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu i pomimo tego.
 4. NASZE OPŁATY
  1. Nasze usługi są świadczone za opłatą, zgodnie z cennikiem opublikowanym w Witrynie („Cennik”), który stanowi integralną część niniejszej Umowy.
  2. W celu korzystania z Platformy po prawidłowym zakończeniu rejestracji, jesteś zobowiązany do dokonania płatności za abonament zgodnie z wybranym planem („Plan”).
  3. Plan oznacza zestaw ustalonych przez Gizmi funkcjonalności Platformy udostępniony za określoną opłatę. Plany wraz z opłatami ujęte są w Cenniku.
  4. Na opłaty na rzecz Gizmi składają się: i) stała opłata abonamentowa („Abonament”), ii) opłaty dodatkowe za wykorzystane usługi („Opłaty Pay as You Use”), iii) prowizje („Prowizje”).
  5. Abonament jest pobierany z góry z rachunku Twojej karty płatniczej. Okres Abonamentu został określony w Cenniku.
  6. Opłaty Pay As You Use pobierane są z góry lub z dołu w zależności od rodzaju usługi z rachunku Twojej karty płatniczej.
  7. Prowizje pobierane są w sposób opisany w pkt. 5.3 niniejszej Umowy. Prowizje pobierane są bezpośrednio z kwoty transakcji przez Operatora Płatności.
  8. Po rejestracji będziesz korzystać z Platformy w ramach wybranego Planu.
  9. Zakres usług świadczonych w ramach wybranego Planu określony jest w Cenniku.
  10. Korzystając z Platformy wyrażasz zgodę na cykliczne obciążanie wskazanego przez Ciebie rachunku powiązanego z wprowadzoną kartą płatniczą opłatami opisanymi w Warunkach. W każdej chwili możesz zrezygnować z posiadanej subskrypcji wybranego Planu i cofnąć zgodę na obciążanie rachunku karty płatniczej.
  11. W przypadku płatności w sposób zautomatyzowany momentem dokonania płatności jest dzień otrzymania przez Gizmi potwierdzenia poprawnego przeprowadzenia transakcji w pełnej wysokości wymaganej kwoty dokonanego przez operatora płatności pośredniczącego w realizacji płatności (“Operator Płatności”).
  12. Operatorem Płatności jest Stripe Payments Europe Ltd. Gizmi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych Operatorów Płatności.
  13. Nasze Opłaty możemy zmienić w dowolnym momencie, publikując nowy Plan i Cennik w naszej Witrynie i wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną. W takiej sytuacji masz prawo wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia. Brak wypowiedzenia i dalsze korzystanie z Platformy oznacza akceptację zmienionych Opłat.
  14. Gizmi nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w rozpoczęciu korzystania z Platformy wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Ciebie danych, które utrudniają lub uniemożliwiają zrealizowanie płatności.
  15. W celu otrzymania faktury VAT zobowiązany jesteś podać dane niezbędne do jej wystawienia. Wyrażasz zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.
 5. OPŁATY POBIERANE OD TWOICH UŻYTKOWNIKÓW
  1. Platforma umożliwia tworzenie i wysyłanie szczegółowych żądań płatności do Użytkowników na podstawie podanych przez Ciebie informacji.
  2. Płatności Użytkowników będą dokonywane na Twoje konto u Operatora Płatności.
  3. Na mocy niniejszej Umowy Gizmi od każdej płatności brutto Użytkownika na Twoją rzecz pobiera Prowizje określone w Cenniku. Do Prowizji zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi na moment wystawienia faktury VAT.
  4. Niezależnie od Prowizji opisanych w punkcie powyżej Operator Płatności może pobierać od Ciebie prowizje zgodnie ze swoimi warunkami. Prowizje Operatora Płatności nie są objęte niniejszą Umową.
  5. Gizmi wykorzystuje wszelkie odpowiednie środki technologiczne w celu ułatwienia wyżej wymienionego połączenia między Użytkownikami, Platformą i Operatorem Płatności.
  6. Opłaty Twoich Użytkowników pobierane są przez Operatora Płatności.
  7. Opłaty Twoich Użytkowników są przesłane do Ciebie przez Operatora Płatności na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego.
  8. Gizmi w żadnej sytuacji nie jest stroną transakcji ani żadnej innej czynności prawnej z Twoimi Użytkownikami, ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników.
  9. Ponosisz pełną odpowiedzialność za określenie opłat od swoich Użytkowników, a także za wszelkie spory, obciążenia zwrotne wymagane przez Użytkowników, Operatora Płatności i/lub inną instytucję finansową zaangażowaną w proces płatności. Nie kontrolujemy ani nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację przez Ciebie jakichkolwiek procesów wskazanych w zdaniu poprzednim. Nie ponosimy odpowiedzialności za (a) działania Twoich Użytkowników (b) informacje, które podajesz we wnioskach o płatność, (c) nieuregulowanie przez Użytkowników należnych na Twoją rzecz płatności lub niepobranie takich płatności.
  10. Niniejszym oświadczasz i potwierdzasz, że masz świadomość, iż ciąży na Tobie wymagany prawem obowiązek przygotowania oraz właściwego przekazania Użytkownikom zasad związanych ze sprzedażą Profesjonalnych Usług oraz zbiórkami Social Fundraising, a niniejsza Umowa nie stanowi ww. zasad.
  11. Gizmi w ramach Platformy może udostępnić Ci do wykorzystania wzorce zasad wymienionych w punkcie 5.10.
  12. Fakt wykorzystania przez Ciebie udostępnionych przez Gizmi wymienionych w punkcie 5.11 wzorców zasad nie zwalnia Cię z odpowiedzialności z tytułu weryfikacji ich poprawności oraz zgodności z właściwymi przepisami prawa.
  13. W sytuacji wykorzystania przez Ciebie wymienionych w punkcie 5.11 wzorców zasad akceptujesz fakt, że Gizmi nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Ciebie i Użytkowników.
  14. W przypadku niewykorzystania przez Ciebie wymienionych w punkcie 5.11 wzorców zasad Gizmi udostępni w Platformie dostarczone przez Ciebie zasady. Brak dostarczenia przez Ciebie własnych zasad oznacza zgodę na stosowanie wzorców zasad Gizmi. W takim przypadku punkty 5.12 – 5.13 stosuje się odpowiednio.
 6. OGRANICZONE KORZYSTANIE Z PLATFORMY
  1. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, nie możesz:
   1. modyfikować, zmieniać lub tworzyć dzieł pochodnych Platformy lub dowolnej części Platformy, samodzielnie lub przez osobę trzecią w Twoim imieniu, w jakikolwiek sposób fizyczny lub w jakikolwiek sposób elektroniczny, mechaniczny lub inny niż wyraźnie dozwolony w Umowie;
   2. ingerować w jakikolwiek sposób w funkcjonalność Platformy lub korzystać z Platformy w sposób, który narusza Umowę, Politykę Prywatności, zasady, regulacje lub przepisy, które mogą mieć zastosowanie do Platformy;
   3. zakłócać lub wpływać na integralność lub szkodzić działaniu Platformy lub innego systemu komputerowego lub sieci lub obchodzić lub manipulować działaniem lub funkcjonalnością Platformy, w tym wszelkimi usługami hostingowymi świadczonymi przez podmioty trzecie w celu umożliwienia działania Platformy;
   4. zakłócać prawidłowe funkcjonowanie jakiegokolwiek elementu Platformy, w tym celową próbą jej przeciążenia za pomocą jakichkolwiek technik ataków informatycznych;
   5. komercyjne wykorzystywać Platformy inaczej niż jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie lub udostępniać jej osobom trzecim w jakikolwiek sposób nieuregulowany niniejszą Umową;
   6. używać Platformy do wysyłania wiadomości e-mail z zaproszeniami lub reklamami, jak również do wysyłania niezamówionych masowych wiadomości e-mail lub niezamówionych informacji handlowych lub podejmowania jakichkolwiek innych działań, które naruszają przepisy i regulacje, w szczególności wskazane w Ustawie lub ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
   7. wyświetlać publicznie, dekompilować, dezasemblować, redukować do postaci czytelnej dla człowieka, wykonywać publicznie, adaptować, przetwarzać, kompilować, tłumaczyć, użyczać, wypożyczać, odtwarzać lub łączyć Platformę z innym oprogramowaniem lub usługami;
   8. kopiować jakichkolwiek pomysłów, funkcjonalności, funkcji lub grafiki Platformy lub dowolnych treści, w tym stanowiących własność intelektualną Gizmi oraz wszelkie inne informacje, dokumenty, oprogramowanie, produkty i usługi zawarte lub udostępnione w trakcie korzystania z Platformy (łącznie „Treści Zastrzeżone”);
   9. uzyskiwać dostęp (lub próbować uzyskać dostęp) do Platformy w jakikolwiek nieautoryzowany lub zautomatyzowany sposób, inny niż poprzez interfejs dostarczony przez Gizmi;
   10. naruszyć niniejszą Umowę lub inne obowiązujące zasady i instrukcje, które możemy Ci przekazać w związku z korzystaniem z Platformy;
   11. zamieszczać fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd treści lub treści, które nie są zgodne z prawem, lub zdefiniowanymi opisami lub zasadami zachowania na Platformie;
   12. używać automatów, robotów indeksujących i podobnych programów informatycznych do zbierania i kompilowania Treści Zastrzeżonych w celu konkurowania z Platformą lub w sposób, który może uniemożliwić lub zakłócić funkcjonalność Platformy;
   13. podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani składać fałszywych oświadczeń dotyczących Twojej tożsamości, statusu konsumenta, zatrudnienia, relacji lub powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
   14. zbierać lub przetwarzać dane osobowe Użytkowników bez ich wyraźnej zgody;
   15. naruszać bezpieczeństwo lub integralność jakiejkolwiek sieci, systemu komputerowego lub komunikacyjnego, aplikacji, sieci lub urządzenia komputerowego zaangażowanych w działanie Platformy;
   16. usuwać lub modyfikować jakichkolwiek znaków towarowych, logotypów, treści objętych prawami autorskimi lub innych informacji o własności intelektualnej pojawiających się na Platformie lub zawartych w ramach Platformy, czy to Gizmi, czy jakichkolwiek innych osób trzecich;
   17. oferować lub sprzedawać ani dostarczać jakichkolwiek informacji, treści, Profesjonalnych Usług, Social Fundraisingu lub materiałów, które mogą zostać uznane za niebezpieczne, podrobione, skradzione, oszukańcze, obraźliwe, nieprzyzwoite, których sprzedaż, dystrybucja lub użytkowanie są zabronione; lub które w inny sposób nie są zgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi praw konsumentów, praw własności intelektualnej, prywatności, bezpieczeństwa produktów. Ponieważ działasz z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów, w tym Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter i Stripe, Twoje Profesjonalne Usługi i Social Fundraising muszą być również zgodne zasadami tych serwisów,
   18. w inny sposób korzystać z Platformy niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
 7. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Gizmi jest jedynym właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów związanych z Platformą oraz wszelkich praw autorskich, patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, wynalazków, nazw domen, marek, nazw firm, marek użytkowych, praw do oprogramowania komputerowego, kodów źródłowych, prawa do baz danych i know-how, prawa do wzorów, informacji poufnych, rejestracji wyżej wymienionych i/lub wszelkich innych praw o charakterze wyżej wymienionym („IP Gizmi”).
  2. Niniejsza Umowa nie przekazuje Ci żadnych praw własności do Platformy lub IP Gizmi, a jedynie ograniczone, niewyłączne, nieprzenoszalne i odwołalne prawo do użytkowania Platformy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy przez okres wskazany w Warunkach.
  3. Nie możesz reprodukować, edytować, modyfikować, wyświetlać, rozpowszechniać ani wykorzystywać Platformy lub IP Gizmi w jakikolwiek inny sposób w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Gizmi.
  4. Korzystanie z Platformy z naruszeniem ograniczonej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Umowy spowoduje rozwiązanie niniejszej Umowy i może narazić Cię na roszczenia odszkodowawcze.
  5. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się praw własności intelektualnej Gizmi lub przeniesienia jakichkolwiek majątkowych praw autorskich lub praw własności przemysłowej Gizmi.
 8. TWOJA TREŚĆ
  1. Gizmi udostępniając Ci Platformę w ramach niniejszej Umowy dokłada należytych starań w celu zapewnienia jej prawidłowego działania, jednak nie zapewnia ani nie gwarantuje, że jakiekolwiek treści, które chcesz przesłać, przechowywać, udostępniać lub łączyć za pośrednictwem Platformy, zostaną przesłane, przechowywane, udostępnione lub połączone.
  2. Gizmi zastrzega sobie prawo do przeglądania wszelkich treści publikowanych za pośrednictwem Platformy i usuwania, blokowania do nich dostępu lub odmowy przesłania ich za pośrednictwem Platformy z dowolnego powodu, który Gizmi może uznać za uzasadniony według własnego uznania, w tym : (i) gdy uznamy, że treść narusza postanowienia niniejszej Umowy lub jakiekolwiek obowiązujące prawo; (ii) w celu zapobiegania nadużyciom Platformy (iii) w przypadku anulowania konta, przez Ciebie lub przez Nas; oraz (iv) gdy właściciel treści, które umieściłeś w Internecie, życzy sobie ich usunięcia, czy to w wyniku skargi osoby, czy z naszej własnej inicjatywy.
  3. Nie możesz wysyłać, przechowywać, udostępniać ani łączyć za pośrednictwem Platformy żadnych treści lub materiałów, które zawierają lub mogą być uznane za:
   1. łamiące lub naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym patenty, prawa autorskie i znaki towarowe;
   2. wirusy oprogramowania, konie trojańskie, oprogramowanie atakujące oraz szpiegowskie i wszelkie inne złośliwe aplikacje lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą utrudnić działanie Platformy;
   3. zachęcanie, wspieranie, pomoc, udzielanie instrukcji lub doradztwo w popełnieniu przestępstwa, zgodnie z obowiązującym prawem;
   4. stanowiące naruszenie dóbr osobistych osób trzecich;
   5. zabronione przez jakiekolwiek obowiązujące prawo;
   6. wzbudzające lub propagujące rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
   7. prześladujące lub popierające prześladowanie innych osób;
   8. będące przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają treści lub odesłania do treści o charakterze pornograficznym;
   9. szerzące propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne;
   10. groźby, obraźliwe, napastliwe, zniesławiające, oszczercze, wulgarne, obsceniczne lub rasistowskie, etniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia; i
   11. niezamówione wiadomości handlowe („spam”), łańcuszki lub piramidy.
  4. Oświadczasz i zapewniasz, że jesteś właścicielem wszystkich praw do treści, które publikujesz i wykorzystujesz za pośrednictwem Platformy lub że przysługuje Ci prawo licencji na publikowanie i używanie takich treści w Internecie za pośrednictwem Platformy, zgodnie z niniejszą Umową.
  5. Żadne z powyższych postanowień nie nakłada jednak na Gizmi jakiegokolwiek obowiązku i jakiejkolwiek odpowiedzialności za sprawdzanie, przeglądanie, przeglądanie lub nadzorowanie jakichkolwiek treści publikowanych na Platformie.
  6. Bez odstępstwa od powyższego, Gizmi nie uznaje ani nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do treści opublikowanych przez Ciebie za pośrednictwem Platformy.
  7. W przypadku gdy uzyskamy wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Ciebie mamy prawo uniemożliwić Ci dostęp do tych danych. Niezwłocznie zawiadomimy Cię mailowo o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 9. OŚWIADCZENIA, ZAPEWNIENIA i ZOBOWIĄZANIA
  1. Korzystając z Platformy, przekazujesz nam następujące oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania:
   1. Ty (niezależnie od tego, czy działasz we własnym imieniu, czy w imieniu innej osoby) masz ukończone 18 lat;
   2. masz kwalifikacje do świadczenia Profesjonalnych Usług oraz Social Fundraisingu Użytkownikom i będziesz świadczyć Profesjonalne Usługi z dochowaniem należytej staranności, zgodnie z wszelkimi zasadami i przepisami zawodowymi, które mają zastosowanie do Ciebie lub w dziedzinie praktyki, w której świadczone są Profesjonalne Usługi, w zakresie, w jakim istnieją, oraz z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi nałożonymi na Ciebie w związku ze świadczonymi Profesjonalnymi Usługami;
   3. ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania związane z Profesjonalnymi Usługami oraz Social Fundraisingiem, za dostęp i korzystanie z Platformy oraz za dostęp i korzystanie z Platformy przez kogokolwiek w Twoim imieniu;
   4. zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich obowiązujących i mających zastosowanie w związku z korzystaniem z Platformy właściwych, obowiązujących w miejscu korzystania przepisów, w tym w szczególności dotyczących prywatności, danych osobowych.;
   5. zobowiązujesz się przestrzegać wszelkich instrukcji dotyczących dostępu do Platformy lub korzystania z niej, które Gizmi może oferować; ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wykonywanie Profesjonalnych Usług oraz Social Fundraisingu i sposób, w jaki są one wykonywane, a My nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z Profesjonalnymi Usługami oraz Social Fundraisingiem ani nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek roszczenia wynikające z Profesjonalnych Usługi oraz Social Fundraisingu lub ich wykonania przez Ciebie.
  2. Jeśli Gizmi nabędzie wiedzę, że naruszyłeś niniejszą sekcję (lub jakąkolwiek jej część), Gizmi będzie uprawniona, według własnego uznania, do natychmiastowego usunięcia naruszającej treści, zamknięcia konta i powiadomienia odpowiednich władz.
 10. PRYWATNOŚĆ
  1. Gizmi szanuje Twoją prywatność. Informacje i uzyskane przez Gizmi w związku z korzystaniem z Platformy zawsze podlegają Polityce Prywatności Gizmi, która stanowi integralną część niniejszej Umowy („Polityka Prywatności”). Polityka Prywatności jest dostępna w Witrynie. Gizmi zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania Polityki Prywatności według własnego uznania. Dlatego zalecamy okresowe zapoznawanie się z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z Platformy po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na dokonane zmiany.
  2. Niezależnie od powyższego, wykorzystanie przez Ciebie danych osobowych Użytkownika będzie odbywało się zgodne z niniejszą Umową oraz przepisami prawa. Gizmi nie ponosi odpowiedzialności za Twoją politykę prywatności ani za jej przestrzeganie.
  3. Witryna nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia i nie jest przeznaczona dla nich. Gizmi nie pozyskuje świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia i nie wysyła im próśb o podanie danych osobowych.
 11. WYŁĄCZENIE GWARANCJI
  1. W dowolnym momencie możemy wprowadzać poprawki lub inne zmiany w Platformie i materiałach Witryny. Gizmi zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek, modyfikacji, ulepszeń i innych zmian Platformy oraz jej produktów, programów i usług w dowolnym czasie lub do zaprzestania działania Platformy lub innych produktów, programów lub usług bez powiadomienia.
  2. Witryna i Platforma mogą zawierać określone łącza, które umożliwiają dostęp do innych witryn internetowych, które nie są kontrolowane przez Gizmi. Linki są podawane wyłącznie dla wygody, a Gizmi nie promuje żadnej z tych witryn. Gizmi nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej połączonej witryny ani za żadne zmiany lub aktualizacje takich witryn. Gizmi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały, do których można uzyskać dostęp na innych stronach internetowych lub do których można dotrzeć za pośrednictwem tej witryny lub Platformy.
  3. Publikacja przez Gizmi informacji dotyczących produktów lub usług osób trzecich nie stanowi oświadczenia Gizmi w zakresie weryfikacji zgodności z prawem sposobu oferowania tych produktów i usług w tym w szczególności ich odpowiedniości, udzielonej gwarancji, lub konieczności ich dopuszczenia lub zatwierdzenia do obrotu. Przedmiotowe wynika z faktu, że Gizmi nie weryfikuje tych informacji.
  4. Platforma i materiały na tej stronie są dostarczane w stanie „w jakim są” i „w miarę dostępności”. Potwierdzasz i zgadzasz się, że wykonasz własną niezależną analizę i ocenę zgodności z przepisami Profesjonalnych Usług oraz Social Fundraisingu podczas korzystania z Platformy i zamieszczonych na Platformie materiałów. Odpowiedzialność Gizmi za korzystanie z Platformy i materiałów oraz za umieszczenie lub pomoc w umieszczeniu Profesjonalnych Usług oraz Social Fundraisingu na Platformie udzieloną przez Gizmi zostaje wyłączona w zakresie maksymalnym dopuszczalnym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  5. Wszelkie wprowadzone przez Ciebie zmiany w sposobie działania aplikacji zintegrowanych z Gizmi, w tym w szczególności Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp w trakcie korzystania z Platformy mogą spowodować utrudnienia w jej działaniu lub uniemożliwić jej działanie, za co Gizmi nie odpowiada. W przypadku wszelkich zmian wprowadzonych przed dostawców ww. aplikacji w trakcie korzystania z Platformy, na które Gizmi nie miało wpływu, niniejszy punkt stosuje się odpowiednio.
  6. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi gwarancji Gizmi ani oświadczenia w zakresie przydatności Platformy do umówionego użytku lub celu.
 12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. W żadnym wypadku Gizmi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne, czy to z tytułu Umowy, zaniedbania, czy innych błędnych działań wynikających z użytkowania lub działania Platformy lub materiałów dostępnych w Witrynie, niezależnie od faktu, czy Gizmi lub upoważniony przedstawiciel Gizmi został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, nawet jeśli takie szkody były do przewidzenia. Maksymalna całkowita odpowiedzialność Gizmi z tytułu niniejszej Umowy, wynikająca z jakiegokolwiek tytułu, w tym odszkodowania z czynu niedozwolonego, jest ograniczona do wysokości opłat faktycznie zapłaconych przez Ciebie na rzecz Gizmi na podstawie Umowy.
  2. Zwalniasz Gizmi oraz pracowników oraz współpracowników Gizmi z wszelkich roszczeń zgłoszonych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy przez osoby trzecie. W szczególności zwrócisz Gizmi wszelkie wydatki i koszty (w tym również̇ wartość́ nakładu pracy według stawki godzinowej) powstałe lub poniesione przez Gizmi wskutek lub w związku ze zgłoszeniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Gizmi, spowodowanych Twoim działaniem lub osób, za których działania lub zaniechania ponosisz odpowiedzialność.
 13. POZOSTAŁE
  1. Niniejsza Umowa i korzystanie z Platformy przez Ciebie nie będą interpretowane ani nie tworzą ani nie sugerują relacji agencyjnej, joint venture, franczyzy lub partnerstwa między Tobą a Gizmi. Nie możesz składać żadnych oświadczeń w imieniu Gizmi, wiązać się ani przedstawiać siebie jako przedstawiciela Gizmi.
  2. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i zgodnie z nim będzie interpretowana. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie spory między Stronami, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory między Gizmi a Tobą, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gizmi. Niniejsza Umowa została sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
  3. Gizmi może przekazać Ci powiadomienie za pomocą ogólnego powiadomienia na Platformie, pocztą elektroniczną na Twój adres e-mail lub poprzez powiadomienie SMS. Powiadomienie będzie uważane za dostarczone po upływie 72 godzin od opublikowania w Platformie lub 48 godzin od wysłania pocztą elektroniczną i SMS. Możesz w dowolnym momencie skontaktować się z Gizmi, wysyłając e-mail na adres [email protected].
  4. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania – w tym na naszej stronie internetowej – opinii jakie wyrazisz o Gizmi lub Platformie, również tych wyrażonych w komunikacji z Gizmi, o ile Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione bez Twojej uprzedniej zgody.
  5. Gizmi zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Platformy lub Witryny. Zmiany wejdą w życie w ciągu 7 dni po dostarczeniu przez Gizmi powiadomienia w postaci jego opublikowania w Platformie lub pocztą elektroniczną na Twój adres e-mail. W takiej sytuacji masz prawo wypowiedzenia umowy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Brak wypowiedzenia i dalsze korzystanie z Platformy lub Witryny po wprowadzeniu ww. zmian oznacza zgodę na dokonane zmiany. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek ze zmienionych warunków, musisz zaprzestać dalszego korzystania z Platformy i/lub Witryny.
  6. Możemy przenieść tytuł własności do Platformy lub w Gizmi (w drodze fuzji, sprzedaży udziałów, sprzedaży aktywów, licencji lub w inny sposób) na osobę trzecią, pod warunkiem, że Twoje prawa wynikające z Umowy pozostaną nienaruszone. Informujemy, iż przetwarzanie przez Gizmi Twoich danych będzie odbywało się także w celu ich ewentualnego przeniesienia na osobę trzecią opisanego w zdaniu poprzednim.
  7. Postanowienia dotyczące własności intelektualnej, zrzeczenia się gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności i odszkodowania, pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy z dowolnego powodu.
  8. Niniejsza Umowa obejmuje całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne negocjacje, dyskusje lub porozumienia, pisemne lub ustne, między stronami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie interpretowane, tak blisko, jak to możliwe, w celu odzwierciedlenia intencji nieważnego lub niewykonalnego postanowienia, przy czym wszystkie inne postanowienia pozostaną w całości w mocy. Brak możliwości wyegzekwowania przez Gizmi jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia, chyba że zrzeczenie takie zostało potwierdzone przez Gizmi na piśmie.
  9. Niniejsza Umowa nie może zostać scedowana przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Gizmi, a wszelkie cesje dokonane przez uprzedniej pisemnej zgody będą nieważne. Gizmi może swobodnie cedować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osoby trzecie, w części lub w całości.
  10. Jesteś uprawniony do składania reklamacji dotyczących świadczonych usług. Reklamacja może być składana w formie pisemnej na adres Gizmi wskazany na Witrynie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail [email protected]. W reklamacji powinieneś określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania oczekujesz od Nas.
  11. Jeżeli Umowa zostanie sporządzona w innej wersji językowej niż wersja polska, to w przypadku rozbieżności między różnymi wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska.
  12. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 15 kwietnia 2021 roku.