Polski

Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Celem niniejszej Polityki Prywatności (dalej: „Polityka”) jest szczegółowy opis sposobu, w jaki Gizmi SA z siedzibą w Szczecinie Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin („Gizmi”, „My”, „Nas”) będzie gromadzić i wykorzystywać informacje, w tym również w odpowiednich przypadkach dane osobowe, przekazywane przez Ciebie („Ciebie”,, „Twoje”, „Ty”) podczas korzystania z usług, funkcjonalności i produktów oferowanych przez Gizmi na podstawie umowy regulującej korzystanie z usług Gizmi („Umowa”) oraz partnerów Gizmi i za pośrednictwem stron internetowych w domenie gizmi.io („Witryna”) oraz rozwiązania technologicznego typu chat-commerce („Platforma”, „Usługi”, „Produkty”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.
 2. OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNYCH TWOICH DANYCH
  1. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszych Usług. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Witryny oraz Platformy przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1- 88, dalej: „RODO”) oraz innymi właściwymi przepisami w zakresie danych osobowych. Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z Witryny w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia Gizmi Twoich danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne dla celów świadczenia Usług przez Gizmi. Rozumiemy, jak ważne jest zachowanie poufności danych osobowych. Powierzając nam swoje dane, możesz być pewny, że dołożymy należytej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób całkowicie zgodny z prawem.
 3. CZYM SĄ DANE OSOBOWE I NA CZYM POLEGA ICH PRZETWARZANIE?
  1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych i ich zbiorach, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. KIEDY STAJEMY SIĘ ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
  1. W chwili przekazania lub udostępnienia nam danych osobowych przez Ciebie stajemy się ich administratorem w rozumieniu przepisów RODO.
 5. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY INFORMACJE?
  1. Podane przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez nas z zachowaniem należytej staranności zgodnie z RODO. Chociaż Gizmi dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych nam danych, przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z Internetu nie jest do końca bezpieczne i dlatego nie możemy w każdym przypadku zagwarantować bezpieczeństwa lub nienaruszalności danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie lub Tobie przez Internet.
 6. JAKIEGO RODZAJU INFORMACJE GROMADZIMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   1. Twoja dobrowolna i wyraźna zgoda – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu marketingu usług i produktów (w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych) oferowanych przez Nas w zakresie związanym z korzystaniem z Witryny oraz Platformy oraz oferowanych przez podmioty trzecie), w zakresie niezwiązanym z korzystaniem z Witryny oraz Platformy;
   2. wykonanie Umowy – w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach korzystania z Witryny i Platformy oraz w celu świadczenia innych Usług oferowanych przez Gizmi;
   3. nasz prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu dokonania pomiarów statystycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa Usług i treści przez nas oferowanych, ich ulepszenia i dopasowania ich do potrzeb oraz Twojej wygody;
   4. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Nas – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności danych przetwarzanych w celach podatkowych i rachunkowych.
  2. Przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam przez Ciebie podane lub udostępnione przez Ciebie. Dane te mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane do dokonywania płatności, a także inne niezbędne informacje, w szczególności wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. Większość informacji uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem wniosków lub innych formularzy, a także poprzez prowadzenie rejestrów informacji podawanych nam w toku Usług świadczonych na bieżąco na Twoją rzecz. Okresowo możemy wymagać podania dalszych informacji w celu usprawnienia świadczonych Usług. Podanie oraz udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Nie masz obowiązku przekazania lub udostępniania nam swoich danych osobowych, ale w pewnych sytuacjach przekazanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do zawierania lub wykonywania umów z Gizmi oraz korzystania z Usług i Produktów oferowanych przez Gizmi lub za pośrednictwem Gizmi. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej dobrowolnej i wyraźnej zgody, zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. W związku z realizacją Usług możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym podmiotom przetwarzającym te dane w naszym imieniu, między innymi dostawcom usług IT, bankom, operatorom płatności, firmom badawczym, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz podmiotom, które są z Gizmi powiązane kapitałowo albo pozostają z Gizmi w stałych stosunkach gospodarczych. Udostępnienie Twoich danych osobowych podmiotom wskazanym w zdaniu poprzednim odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Przekazanie tych danych obywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zobowiązuje do przetwarzania tych danych zgodnie z RODO, w sposób zabezpieczający Twoje prawa i wolności. Twoje dane osobowe możemy także ujawnić właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, o ile wykażą podstawę prawną żądania, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, w zakresie i w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
 8. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH
  1. W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania opartego o Twoją zgodę – w celu dobierania ofert Produktów i Usług własnych i partnerów pod kątem Twoich potrzeb i preferencji (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegających na zestawianiu posiadanych danych w zakresie udzielonej zgody, otrzymanej za pośrednictwem Witryny i Platformy lub pochodzących z innych źródeł i otrzymanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Ci ofert, Produktów i reklam własnych oraz partnerów Gizmi odpowiadających danemu profilowi);
  2. bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania do Twoich preferencji i zainteresowań treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych w Witrynie oraz Platformie, w sposób niewywołujący wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływający.
 9. LOKALIZACJA
  1. Świadczenie przez Gizmi Usług może wymagać przekazania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Gizmi w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, Gizmi stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.
 10. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gizmi uzależniony jest od podstawy przetwarzania i kształtuje się następująco:
   1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – dane będziemy przetwarzać do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę;
   2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy związanej z korzystaniem z oferowanych przez nas Usług lub Produktów – dane te będziemy przetwarzać przez czas wykonywania Umowy i do momentu przedawnienia faktycznych lub potencjalnych roszczeń z tej Umowy, o ile dane te są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym (zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata);
   3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu – dane te będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
   4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas wymagany obowiązującymi przepisami.
 11. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH?
  1. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych. Zgodnie z art. 21 RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, w tym do profilowania, jeżeli Gizmi przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i Gizmi nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, Gizmi usunie Twoje dane, wobec wykorzystania których Ty wniosłeś sprzeciw.
  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zgodnie z art. 18 RODO, możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych (wówczas Gizmi ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 14 dni), gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych żądasz ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ale są Ci potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych (wówczas Gizmi ogranicza przetwarzanie danych na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które Gizmi realizuje przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych).
  3. Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia informacji o Tobie. Art. 15 RODO stanowi, że masz prawo uzyskać od Gizmi potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli ma to miejsce, masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje m.in. o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, masz prawo do otrzymania kopii wszelkich posiadanych przez Gizmi danych osobowych na Twój temat oraz do poinformowania Gizmi o wszelkich zauważonych nieścisłościach. Przewidziane są jednak w tym zakresie wyjątki. W dowolnym momencie możesz powiadomić Gizmi o tym, że Twoje dane uległy zmianie lub że pragniesz, aby Gizmi sprostowała lub usunęła posiadane przez nią Twoje dane osobowe. Zgodnie z poleceniem dokonamy zmiany, poprawy lub usunięcia danych osobowych z naszej bazy, z wyłączeniem jednak zakresu, w jakim jesteśmy zobowiązani do przechowywania ich na mocy regulacji lub przepisów prawa w celu świadczenia Usług lub prowadzenia stosownych rejestrów działalności.
  4. Prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 20 RODO, masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez Ciebie, administratora danych osobowych.
 12. W JAKIM CZASIE SPEŁNIAMY TWOJE ŻĄDANIE?
  1. Jeżeli występujesz do Nas z żądaniem wykonania któregoś z wymienionych powyżej uprawnień, to spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku, gdy nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 30 dni z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę otrzymanych żądań, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Będziesz informowany uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 13. JAK SIĘ MOŻNA Z NAMI KONTAKTOWAĆ?
  1. W celu zgłoszenia wniosku o dostęp do danych, należy skontaktować się z nami weryfikując swoją tożsamość oraz podając o jakie informacje chodzi. Możesz się skontaktować z nami pod adresem e-mail: hello@gizmi.io. W Gizmi nie został powołany inspektor ochrony danych.
 14. UŻYWANIE CIASTECZEK – PLIKI COOKIE
  1. Gizmi używa plików cookie do gromadzenia informacji. Pliki cookie to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) i przeznaczone są do korzystania z Witryny i Portalu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 15. DLACZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
  1. Gizmi wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:
   1. zapewnienia Ci precyzyjniejszego i dogodniejszego korzystania z Witryny oraz Platformy, dostosowania i optymalizacji ich zawartości do Twoich preferencji. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   2. badania Twojej aktywności w Witrynie oraz Platformie w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy korzystacie ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, jak również identyfikowanie źródła, z którego trafiłeś do Witryny oraz do Platformy;
   3. utrzymania Twojej sesji w Platformie (po zalogowaniu);
   4. dostarczania Ci w Witrynie oraz Platformie treści reklamowych dostosowanych do Twoich indywidualnych preferencji.
  2. Ciasteczka są często wykorzystywane przez wiele witryn w Internecie. Możesz wybrać czy i w jaki sposób ciasteczko będzie akceptowane poprzez zmianę preferencji i opcji w swojej przeglądarce. Jeżeli zdecydujesz się wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce, dostęp do niektórych części Witryny i Platformy może być niemożliwy.
  3. Gizmi dzieli pliki cookie ze względu na czas, na jaki umieszczane są one w Twoim urządzeniu końcowym, na główne rodzaje:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Witryny oraz Platformy; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach w ramach Witryny oraz Platformy;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny oraz Platformy;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Witryny oraz Platformy;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 16. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI
  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, w tym wyłączania, blokowania i usuwania plików cookies, dostępne są w ustawieniach oprogramowania konkretnej przeglądarki internetowej.
  2. Gizmi informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach Witryny. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
  3. Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziesz na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl, www.aboutcookies.org lub w odpowiedniej sekcji w menu przeglądarki internetowej. Niniejsza Polityka obejmuje wykorzystanie ciasteczek wyłącznie przez Witrynę oraz Platformę i nie odnosi się do wykorzystania ich przez jakąkolwiek osobę trzecią.
 17. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
  1. W Witrynie oraz w Platformie dostępne mogą być odnośniki do witryn prowadzonych przez inne podmioty. Odnośniki te podajemy dla Twojej wygody, jednak nie dokonujemy przeglądów, kontroli ani nie monitorujemy praktyk w zakresie prywatności obowiązujących na witrynach prowadzonych przez inne podmioty. Niniejsza Polityka nie odnosi się do witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania witryn prowadzonych przez osoby trzecie ani za Twoje transakcje realizowane z tymi osobami. Zachęcamy Cię do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, w szczególności, jeśli gromadzone są za ich pośrednictwem Twoje dane osobowe.
 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki w Witrynie oraz Platformie. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Zachęcamy Cię do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki w celu śledzenia zmian w jej treści. Korzystanie z Witryny lub Platformy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszej Polityki. W razie braku zgody Gizmi nie będzie udzielała dostępu swoich Usług, a korzystanie z nich należy natychmiast przerwać. Wszelkie spory dotyczące niniejszej Polityki nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w razie stwierdzenia naruszenia przepisów regulujących ochronę danych osobowych.
  2. Jeżeli Polityka zostanie sporządzona w innej wersji językowej niż wersja polska, to w przypadku rozbieżności między różnymi wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska.
  3. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2021 roku.